Získejte nejlevnější povinné ručení
Porovnat povinné ručení
Porovnáváme nabídky těchto společností

Asistenční služby jsou běžnou součástí pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Zahrnuje...

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, tzv. povinné ručení, se týká každého vlastníka...

Právnická či fyzická osoba, která s vybraným pojistitelem (pojišťovnou) uzavřela pojistnou smlouvu, na jejímž základě je...

Doba pojištění, po kterou nedošlo k pojistné události zaviněné pojištěným. Většina pojišťoven nabízí za bezeškodný průběh...

Každý vlastník vozidla je ze zákona povinen mít uzavřené pojištění za škodu způsobenou provozem vozidla...

Právnická osoba, která smí vykonávat pojišťovací činnost pouze na základě povolení uděleným Úřadem státního dozoru...

Dokladem o pojištění, který prokazuje platnost uzavřené pojistné smlouvy, je od 1.6. 2008 zelená karta....

Právnická či fyzická osoba, která s vybraným pojistitelem (pojišťovnou) uzavřela pojistnou smlouvu, na jejímž základě je...

Právnická či fyzická osoba, na jejíž jméno byla pojistná smlouva uzavřená, a která má v případě...

Písemná forma pojistné smlouvy dokládající uzavření pojištění. ...

Dohodnutá částka maximálního možného pojistného plnění v případě pojistné události. Její výše musí být uvedená v pojistné...

Časové období, na kterou bylo pojištění sjednáno mezi pojistníkem a pojistitelem. Pojistná doba musí být...

Předem stanovená cena, potvrzená v pojistné smlouvě, kterou pojistník platí za poskytování pojistné ochrany. Hradí se...

Část pojistné doby, za níž je pojistník povinen hradit stanovené pojistné, a naopak pojistitel je...

Nahodilá skutečnost, která je specifikovaná pojistnou smlouva a všeobecnými pojistnými podmínkami. Pokud stanovené podmínky splňuje,...

Peněžní náhrada za škodu způsobenou pojistnou událostí, k níž došlo během pojistného období a která splňuje...

Osoba, která utrpěla škodu cizím zaviněním, a která má nárok na pojistné plnění. ...

Jedná se o soubor předepsaných věcí, které musí být v každém vozidle. V případě, že povinná výbava...

Právní úprava ukládá každému vlastníku vozidla povinnost své vozidlo pojistit pro případnou škodu, kterou by...

Doplňková pojištění, kterým lze za příplatek rozšířit základní pojištění o jiná rizika nebo rozšířit územní...

Povinné ručení kryje škody způsobené třetí osobě, ale ne škody způsobené na vlastním vozidle (za...

Soubor zvláštních ustanoveních sjednaných nad rámec všeobecných pojistných podmínek (včetně výluk). ...

Finanční částka, dohodnutá mezi pojištěným a pojistitelem, kterou se pojištěný podílí na pojistném plnění. Jedná...

Ukončení pojištění smlouvy před datem jejího zániku. ...

Každý pojistitel si stanovuje vlastní pojistné podmínky, které specifikují způsob uzavření pojistné smlouvy, platnost pojištění,...

Pojištěný má právo pojistnou smlouvu vypovědět. Podmínky, kdy a v jaké podobě musí být výpověď podána,...

Mezinárodní potvrzení o platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (tzv. povinné ručení). ...

Osoba, určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které v případě pojištění vznikne právo na pojistné plnění. Pojistník může...

Způsob, jak získat náhradu za škodu, způsobenou provozem vozidla. Poškozený se v takovém případě obrátí přímo...

Vázání pojistného plnění ve prospěch třetí osoby, která poskytla pojištěnému úvěr. Pojistné plnění je tedy...

Doplňkové připojištění podmíněné uzavření pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla pro případ úrazu osob...

Právnická či fyzická osoba, která vlastní oprávnění ke zprostředkovatelské činnosti, a jejímž cílem je dojednat...

Nahodilá skutečnost, která způsobila škodu, a která může být důvodem vzniku pojistné událostí a tím...

Chci porovnat nabídky